/
Low code Developer

Low code Developer

Low code developer
โดยพัฒนาระบบโดยประยุกต์ใช้ Software และ เครื่องมือต่างๆ ทั้ง Inhouse และ Third Party software ( AppSheet, Apex ) ตลอดจนการทำ Report
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีทักษะเบื้องต้นต่างๆ เช่น Web development, Script, SQL
มีความรู้และติดตาม Software technology ใหม่ๆ
ชอบพัฒนา และ ทดลองอะไรใหม่ๆ

Responsibilities

  • พัฒนาระบบด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  • สื่อสาร และ รับ Requirement จาก User

  • จัดทำเอกสารในการพัฒนาและ คู่มือการใช้งาน

  • Implement ระบบและจัดการกับข้อมูล ด้วยเครื่องมือภายในหรือ 3rd Party

  • ประสานงานกับ Software Developer ในส่วนงานที่เกินขีดความสามารถของเครื่องมือ

  • ทดสอบระบบ

Qualifications

สามารถเดินทาง ค้างคืน ต่างจังหวัดได้

HTML & Script

Database SQL

ทำ Document ได้