top of page
/
System Analyst (SA)

System Analyst (SA)

ประสานงานกับลูกค้า ฟังความต้องการของลูกค้า นำเสนอ solution ร่วมกันกับทีมพัฒนา ที่เหมาะสม จัดทำเอกสาร Requirement spec รวมทั้งจัดทำสรุปของ Prototype ให้กับลูกค้า และทีมพัฒนา วางแผนออกแบบการทำงานของ Software ให้ตรงตาม business ที่ลูกค้าต้องการ

Responsibilities

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน System Analyst อย่างน้อย 2 ปี หรือ Programmer อย่างน้อย 3 ปี

 • ประสานงานกับลูกค้า ฟังความต้องการของลูกค้า นำเสนอ solution ร่วมกันกับทีมพัฒนา ที่เหมาะสม

 • จัดทำเอกสาร Requirement spec รวมทั้งจัดทำสรุปของ Prototype ให้กับลูกค้า และทีมพัฒนา

 • วางแผนออกแบบการทำงานของ Software ให้ตรงตาม business ที่ลูกค้าต้องการ

 • ติดตามความคืบหน้าของงานจากทีมพัฒนา software โดยทำงานร่วมกับทีมพัฒนา และ ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาและลูกค้า ดูแลโปรเจคที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันตามเวลาที่กำหนด

 • ทดสอบการทำงานของระบบให้ถูกต้องตาม Process และความต้องการของลูกค้า ให้มีความถูกต้องทั้งรูปแบบ Functional และ Non-functional

 • พัฒนาความรู้ ความสามารถ และเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และ ฝั่งของธุรกิจควบคู่กันอยู่เสมอ

Qualifications

 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ประกอบกับงาน

 • มีความรอบคอบและมีความละเอียดสูง

 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา และออกแบบระบบองค์กรธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หากมีประสบการณ์ในการทำ Project management จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

bottom of page